toc
Tartalom
arrow_forward Adatkezelési tájékoztató
arrow_forward Általános Szerződési Feltételek

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

VíziKÉK applikáció

 

A BJMOKK Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) tájékoztatja a VíziKÉK applikációt (továbbiakban: Applikáció) igénybe vevőket adatkezelési gyakorlatáról, és a felhasználók jogorvoslati lehetőségeiről. Az Adatkezelő Az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló rendeletben (a továbbiakban: GDPR.) foglalt feltételeknek eleget téve kötelezettséget vállal arra, hogy az által végzett adatkezelés megfelel a jogszabályi feltételeknek.

 

 1. Adatkezelő és elérhetőségei:

 

Adatkezelő neve:

BJMOKK Nonprofit Kft.

Székhelye:

1138 Budapest, Latorca utca 2.

Nyilvántartási szám:

01-09-275511

Adószám:

25443145-2-41

E-mail cím:

info@bjmokk.hu

Telefonszám:

+36-70-577-6877

Weboldal:

www.vizikek.hu

Képviselő:

Nyikos András ügyvezető

 

 1. Az adatkezelés körülményeinek meghatározása:

 

Regisztráció

 

Az Adatkezelő a VíziKÉK applikáció (továbbiakban: Applikáció) használatát regisztrációhoz köti. A regisztráció során az Ön alábbiakban részletezett személyes adatait kezeljük az ott meghatározott célból és jogalappal:

 

Személyes adat

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Fotó (arcképmás)

nem kötelező a feltöltés

Beazonosítás

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulás jogalap

E-mail cím

Kapcsolattartás

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulás jogalap

Felhasználónév

(a felhasználónév csak az angol abc kisbetűit és alulvonást tartalmazhat)

Beazonosítás

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulás jogalap

Születési dátum

Törvényes képviselői hozzájárulás beszerzésének szükségességi vizsgálata

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulás jogalap

Korosztály besorolás

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulás jogalap

Nem

Ranglisták elkészítése

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulás jogalap

Kiskorú érintett esetén törvényes képviselő e-mail címe

Hozzájárulás beszerzése

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulás jogalap

 

A hozzájárulást a regisztrációs felületen található checkbox bejelölésével adhatja meg. Hozzájárulásának visszavonását Ön az Applikációban a törlésre vonatkozó gomb megnyomásával és a jelszó ismételt begépesével bármikor végrehajthatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

 

Adatkezelés időtartama:

Az Adatkezelő a fenti táblázatban meghatározott személyes adatokat az Ön hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb a cél fennállásáig tárolja.

 

Applikáció használata

 

Az Alkalmazásban a regisztrált felhasználók előre definiált túrákat teljesíthetnek a túraútvonal ellenőrzőpontjainak GPS-alapú hitelesítésével. Az Alkalmazás online használat (internet kapcsolat használatával) esetén a teljesítéseket a felhasználóhoz kapcsolva tárolja és az Applikációban található teljesítések között a felhasználók számára elérhetővé teszi. A tárolt és közzétett adatoknak részét képezi az Ön felhasználóneve, a GPS koordinátájú ellenőrzőpontok hitelesítésének időpontja, a túra teljesítésének időtartama, valamint a túrák során megszerzett pontok és bonuszok értéke.

Az alkalmazásban az éppen túrát teljesítő felhasználók láthatják egymást a térképen, a pozíciójuk percenként frissül, a túra befejeztével vagy megszakításával az utolsó ismert pozíció 10 percig marad elérhető a többi résztvevő számára.

Az Applikáció használata során az Ön alábbiakban részletezett személyes adatait kezeljük az ott meghatározott célból és jogalappal:

Személyes adat

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

GPS koordinátájú ellenőrzőpontok hitelesítésének időpontja

Játékban való részvétel

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulás jogalap

A túrák során megszerzett pontok és bonuszok értéke

Játékban való részvétel

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulás jogalap

A túra teljesítése során aktuális GPS alapú helymeghatározás

Túrázók nyomon követése

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulás jogalap

 

A hozzájárulást a regisztráció során a regisztrációs felületen található checkbox bejelölésével adhatja meg. Hozzájárulásának visszavonását Ön az Applikációban a törlésre vonatkozó gomb megnyomásával és a jelszó ismételt begépesével bármikor végrehajthatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

 

Adatkezelés időtartama:

Az Adatkezelő a GPS koordinátájú ellenőrzőpontok hitelesítésének időpontja, valamint a túrák során megszerzett pontok és bonuszok értéke személyes adatokat az Ön hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb a cél fennállásáig, míg a túra teljesítése során aktuális GPS alapú helymeghatározási adatait a túra befejezését vagy megszakítását követő 10 percig tárolja.

 

 1. Személyes adatok továbbítása:

Az Adatkezelő az Ön személyes adatait nem továbbítja harmadik személyek részére.

 

 1. Adatkezelő igénybevétele:

Az Adatkezelő az adatkezelés folyamata során az alábbi szolgáltatót, mint tárhelyszolgáltatót veszi igénybe:

 

 1. Az Ön jogai és jogérvényesítési lehetőségei:

 

Az alábbiakban ismertetjük a GDPR legfontosabb rendelkezéseit az érintett jogaival és jogérvényesítési lehetőségeivel kapcsolatban.

Amennyiben bármilyen észrevétele, kérdése merülne fel jelen Adatkezelési Tájékoztatóval kapcsolatban, vagy a benne foglalt tartalommal kapcsolatban, kérjük forduljon az Adatkezelőhöz a fenti elérhetőségek bármelyikén.

 

GDPR szerinti hozzáférés vagy tájékoztatáshoz való jog

 

Ezen jog alapján Ön jogosult arra, hogy tájékoztatást, információt kapjon tőlünk arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Ha ilyen adatkezelés folyamatban van, Ön jogosult arra, hogy az Önről kezelt személyes adatokhoz és az alábbi információkhoz hozzáférést, tájékoztatást kapjon:

A helyesbítéshez való jog

 

A GDPR szerint Ön jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül az Adatkezelő helyesbítse az Önre vonatkozó hibás, pontosítást igénylő személyes adatokat. Ön jogosult továbbá arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.

 

A törléshez elfeledtetéshez való jog

 

Ezen jog alapján Ön jogosult arra, hogy kérésére - a GDPR szerinti indokolatlan késedelem nélkül - törlésre kerüljenek az Önre vonatkozó személyes adatok, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

Amennyiben az adatkezelés a GDPR-ban foglalt alábbi okok miatt szükséges, nem lehetséges a törlés, illetve elfeledtetéshez való jog érvényesítése így különösen:

 

Az adatkezelés korlátozásához való jog

 

Ön a GDPR rendelkezései szerint jogosult arra, hogy kérésének megfelelően korlátozzuk az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike fennáll:

Ha az adatkezelés a fentiek alapján adatkezelési korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az Adatkezelő előzetesen tájékoztatja Önt.

 

A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelési korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Ön kérése esetén tájékoztatjuk Önt ezen címzettekről.

 

Az adathordozhatósághoz való jog

 

A GDPR szerint Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt az Adatkezelő bármilyen módon akadályozná.

Az adatok hordozhatóságának jogával Ön az alábbi esetekben élhet:

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során Ön jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok közvetlen továbbítását az Adatkezelőtől az Ön által megjelölt adatkezelőhöz.

 

A tiltakozáshoz való jog

 

A GDPR szerint Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen, ideértve profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezeli tovább, kivéve, ha bizonyítást nyer, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez szorosan kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetőek.

Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan és a 2002/58/EK irányelvtől eltérve Ön a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.

Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

 

A Felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga

 

Ön jogosult arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az Ön megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése sérti a GDPR rendelkezéseit.

Magyarországon az illetékes felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Postacím: 1363 Budapest Pf.: 9.

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.

Telefon: +36-1-391-1400

E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu

Weboldal: www.naih.hu

 

Ön jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság Önre vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.

 


Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

 

 

 1. Általános rendelkezések

 

I.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek a BJMOKK Sportüzemeltetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság által a VíziKÉK elnevezésű, mobiltelefonon használható alkalmazáson, és a kapcsolódó www.vizikek.hu weboldalon keresztül nyújtott elektronikus szolgáltatásokat igénybe vevő személyek jogait és kötelezettségeit tartalmazza. A VíziKÉK alkalmazás felületén történő regisztráció a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglaltak elfogadását jelenti.

 

BJMOKK Sportüzemeltetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság adatai:

 

Cégjegyzékszám:          01-09-275511

Nyilvántartja:               Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Székhelye:                   1138 Budapest, Latorca u. 2

Adószáma:                   25443145-2-41

Bankszámlaszáma:       12100011-10234666-00000000

Postacíme:                   1138 Budapest, Latorca u. 2

E-mail:                        info@bjmokk.hu

 

A működés és a panaszkezelés helye a székhelyen található.

 

 1. Definíciók

 

 

II.1. Alkalmazás: A VíziKÉK applikációnak a Google Play és az Apple Store online áruházakból mobiltelefonra letölthető legfrissebb verziója.

 

II.2. ÁSZF: Jelen Általános Szerződési Feltételek.

 

II.3. Felek: Szolgáltató és a Felhasználó együtt.

 

II.4. Felhasználó: Az Alkalmazásban regisztrált természetes személy.

 

II.5. Honlap: A www.vizikek.hu címen elérhető weboldal.

 

II.6. Látogató: Az Alkalmazást letöltő, de nem regisztráló, valamint a Honlapot böngésző, de regisztrációval nem rendelkező természetes személy.

 

II.7. Regisztráció: Az Alkalmazás letöltését követően megadott adatok Szolgáltató általi elfogadása, amellyel létrejön a VíziKÉK Fiók. A megadott adatokra vonatkozik az Adatkezelési Tájékoztató.

 

II.8. Szerződés: Szolgáltató és a Felhasználó között az ÁSZF és a Felhasználó által megadott adatok alapján, a regisztráció útján létrejött szerződés.

 

II.9. Szolgáltatás: Szolgáltató által a Felhasználó részére nyújtott szolgáltatások összessége, azaz az Alkalmazás és a Honlap üzemeltetése, az Alkalmazás és a Honlap használatának biztosítása.

 

II.10. Szolgáltató: BJMOKK Sportüzemeltetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1138 Budapest, Latorca u. 2; cgj.: 01-09-275511; adószám: 25443145-2-41).

 

II.11. Tulajdonos: Magyar Kajak-Kenu Szövetség (1138 Budapest, Latorca u. 2., nyilvántartási szám: 01-07-0000016, adószám: 18160037-2-41, képviselő: Schmidt Gábor elnök)

 

II.12. Túra: Az Alkalmazásba feltöltött, és azon keresztül elérhető vízitúra útvonal ellenőrzőpontjai és nyomvonala.

 

II.13. VíziKÉK Fiók: Felhasználó által a Platformon történő regisztráció során létrehozott fiók, amelynek segítségével a Felhasználó a rendszer felé azonosíthatja magát, és amelynek segítségével a Szolgáltatást igénybe veheti, továbbá amelyben a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges alapvető információkat tárolhatja.

 

 

 

III.1. A Felhasználó kijelenti, hogy ismeri a vízi közlekedés és a Hajózási Szabályzat ide vonatkozó részeit.

 

III.2. Felhasználó saját felelősségére veszi igénybe a Szogláltatást.

 

III.3. Szolgáltató felhívja a Felhasználó figyelmét, hogy a Szolgáltatásban ajánlott, vízen teljesíthető Túra teljesítéséhez ajánlott az úszás tudás.

 

III.4. Szolgáltató felhívjaa a Felhasználó figyelmét, hogy a víziközlekedés szabályai szerint a vízen tartózkodáskor a mentőmellény viselése kötelező.

 

III.5. Az Alkalmazás használata nem jogosít túravezetésre, nem ad semmilyen képzettséget.

 

III.6. A Szolgáltató bármikor, indoklás nélkül letilthat egy Felhasználót.

 

III.7. Csalás gyanús teljesítés esetén a Szolgáltató első alkalommal figyelmeztetést küldd a Felhasználónak. A Szolgáltató ilyen esetben saját döntése alapján visszavonhtatj a kérdéses teljesítést. Második esetben 1 hónap felfüggesztés és a kérdéses teljesítés visszavonása, harmadik esetben végleges, teljes törlés.

 

III.8. Az Alkalmazásba épített megoldáson keresztül a kiskorú felhasználó igazolni tudja, hogy a szülő vagy gondozó hozzájárul az Alkalmazás használatához. A Szolgáltatót további felelősség ezzel kapcsolatban nem terheli.

 

III.9. Az Alkalmazásba feltöltött képek, teljesítések, összesítések felhasználhatók a Szolgáltató saját oldalain marketing és kommunikációs  célra.

 

III.10. Az Alkalmazáshoz kapcsolódó arculati elemek és név felhasználása csak a Tulajdonos vagy a Szolgáltató engedélyével lehetséges.

 

III.11. Hivatalos, az alkalmazással kapcsolatos tájékoztatást a Google Play és Apple Store oldalakon és/vagy a www.vizikek.hu oldalon nyújtunk.

 

 

 1. Vegyes rendelkezések

 

 1. Panaszkezelés

 

IV.1.1. Panasznak minősül különösen, de nem kizárólag az Alkalmazással kapcsolatos észrevétel, probléma.

 

IV.1.2. Felhasználó az esetlegesen felmerülő panasz, reklamáció esetén a Szolgáltató az alábbi elérhetőségek valamelyikén jogosult a kapcsolatot felvenni:

Postázási cím: 1138 Budapest, Latorca u. 2.

E-mail cím: info@vizikek.hu

 

IV.1.3. Szolgáltató panaszkezelése minden esetben térítésmentes.

 

IV.1.4. Szolgáltató az azonnali megoldást igénylő problémát haladéktalanul megvizsgálja és lehetőség szerint azonnal orvosolja, minden más esetben pedig 24, azaz huszonnégy napon belül válaszol a felmerült panaszra.

 

IV.1.5. Amennyiben a probléma kezelése más módon nem oldható meg, úgy Szolgáltató emailben kezdeményezheti a Felhasználó személyes megkeresését.

 

IV.1.6. Felhasználó a panasz kivizsgálása során köteles a Szolgáltatóval együttműködni, a szükséges információkat, dokumentumokat rendelkezésre bocsátani.

 

IV.1.7. Amennyiben a Felhasználó panasza teljesen vagy részlegesen elutasításra kerül, vagy a panasz kivizsgálására fent megszabott határidő eredménytelenül telt el, úgy a Felhasználó lakóhelye szerint illetékes hatóságokhoz fordulhat:

 

Fogyasztóvédelmi hatóságok elérhetősége:

https://fogyasztovedelem.kormany.hu/#/fogyasztovedelmi_hatosag

 

Békéltető Testületek elérhetősége területi illetékesség szerint:

https://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

 

Budapesti Békéltető Testület elérhetősége:

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefonszám: +36 (1) 488-2131

Fax szám: +36 (1) 488-2186

E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

 

IV.1.8. Felhasználó jogosult a panasszal kapcsolatos jogvita esetén bírósághoz fordulni.

 

 1. Személyes adatok kezelése

 

IV.2.1. Felhasználó személyes adatainak kezelésére vonatkozó részletes szabályokat a Szolgáltató adatkezelési tájékoztatója tartalmazza.

 

 1. A Platformmal kapcsolatos szellemi tulajdonjog

 

IV.3.1. A Platformon elhelyezett valamennyi anyag, annak teljes szövege, grafikai, illetve egyéb tartalma, a Platform szerkezeti felépítése, forráskódja, valamint bármely egyéb szellemi tulajdon szerzői jogi, illetve egyéb jogi védelem alatt áll. A szerzői jogok, illetve egyéb szellemi tulajdonjogok kizárólagos jogosultja a Magyar Kajak-Kenu Szövetség. A Platform tartalmának, illetve a Szolgáltató egyéb szellemi tulajdonának bármely felhasználás kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

 

IV.3.2. A Platform tartalmának jogosulatlan felhasználása védjegyjogi, szerzői jogi és polgári jogi igényeken túlmenően a büntetőjogi jogszabályokban meghatározott szankciókat is maguk után vonhatnak.

 

 1. A Szerződés létrejötte és megszűnése

 

IV.4.1. Szolgáltató és a Felhasználó közötti Szerződés a Felhasználó regisztrációjának véglegesítésével jön létre.

 

IV.4.2. Felhasználó és a Szolgáltató között a Szerződés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a Ptk. és az Elkertv. elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokra vonatkozó előírásai alkalmazandók. A Szerződés írásban foglaltnak minősül és írásban tárolt adatai megegyeznek a Foglalás adataival. A weboldal felső sávjában (header) található „Profilom” gombra kattintva a Felhasználót a Platform automatikusan átirányítja a saját regisztrációjához tartozó adatokat, foglalásokat és számlázási adatokat tartalmazó oldalra, amelynél a „Foglalások” gombra kattintva a Szerződés és Foglalások adatai megtekinthetők visszamenőleg is. A szerződéskötés és a kapcsolattartás nyelve a magyar.

 

IV.4.3. A Közvetített Szerződés akkor jön létre, amikor a Partnertől a Szolgáltatóhoz a Foglalásról szóló elektronikus igazolás megérkezik, feltéve, hogy addig a Felhasználó nem mondta le a Foglalást.

 

 1. ÁSZF tárgyi és időbeli hatálya

 

IV.5.1. A jelen ÁSZF hatálya a Szolgáltató által Magyarország területén a Felhasználók részére nyújtott Szolgáltatásra terjed ki.

 

IV.5.2. Az ÁSZF a fent rögzített naptól hatályos és határozatlan időre szól.

 

 1. Az ÁSZF módosítása és elérhetősége

 

IV.6.1. A Szolgáltató bármikor jogosult a jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás az Alaklamzásban való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

 

 1. Záró rendelkezések

 

IV.7.1. Szolgáltató által üzemeltetett Alkalmazás és Honlap biztonsági foka megfelelő, azonban a Felhasználó számára javasolt megtenni az alábbi óvintézkedéseket: friss adatbázissal rendelkező vírus és spyware védelmi szoftverek használata, az operációs rendszer biztonsági frissítéseinek telepítése. Az Alkalmazás és a Honlap használata feltételezi a Fogyasztó részéről az internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

 

IV.7.2. Szolgáltató az Alkalmazásból és a Honlapról ugrópontként elérhető külső honlapok tartalmáért, adat- és információvédelmi gyakorlatáért nem vállal felelősséget. Amennyiben a Szolgáltató tudomására jut, hogy az általa linkelt oldal vagy a linkelés harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja az Alkalmazásból és a Honlapról.

 

IV.7.3. Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely az Alkalmazásra és/vagy a Honlapra való csatlakozás miatt következett be. Felhasználót terheli a technikai eszköze, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

 

IV.7.4. Kifejezetten tilos az Alkalmazásban és a Honlapon törvényileg nem engedélyezett tartalmak továbbítása, közlése, megosztása. Szolgáltató fenntartja a jogot a Felhasználók által feltöltött tartalmak törlésére.

 

IV.7.5. A Szerződés mind a Felhasználó, mind a Szolgáltató részéről indokolás nélkül a Felhasználó, illetve a Szolgáltatónak megküldött e-mail útján felmondható, továbbá a Felhasználónak lehetősége van a VíziKÉK Fiókjának törlésére a Profil menüpont, „Profil kezelése” „Profil törlése” gombra kattintva, mely esetben a Szolgáltató és a Felhasználó közötti szerződés a VíziKÉK Fiók és a hozzá tartozó személyes adatok törlésével egyidejűleg megszűnik.

 

IV.7.6. Szolgáltató jogosult a Szolgáltatásból eredő bármely jogát vagy kötelezettségét a Felhasználó hozzájárulása nélkül részben vagy egészben átengedni a Magyat Kajk-Kenu Szövetségnek, jogutódjának, vagy a Szolgáltató vagyonát és vagyonelemeit megszerző más gazdasági társaságnak.

 

IV.7.7. A Szerződésre a magyar jog rendelkezései az irányadók.

 

IV.7.8 Jelen ÁSZF 2023.05.22-től hatályos visszavonásig.